Διευκρίνηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 635/26.04.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση της Μεσογειακής φώκιας και κητωδών θαλάσσιων ειδών (ΑΔΑΜ: 21PROC008532008 2021-04-26)

Πέμ, 06/05/2021
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Πρόχειροι Μειοδοτικοί

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επισήμανση τυπογραφικών λαθών σε δύο (2) σημεία της ανωτέρω διακήρυξης, για το καθένα εκ των οποίων αναφέρεται το ορθό.

  1. Σελ. 19: «iv. Σαφή και αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για το προσφερόμενο είδος, για να είναι δυνατή η αξιολόγηση συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η παρούσα διακήρυξη.
  • Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus - Τechnical Data), σχέδια ή/και γενικά κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την απόκτηση πλήρους και σαφούς γνώμης για το προσφερόμενο είδος.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για την πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος Β’ της παρούσας. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση απόκλισης/διαφοροποίησης σε κάποιο από τα χαρακτηριστικά. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς στην υπεύθυνη δήλωση και να αναλύεται ξεχωριστά στις τεχνικές προδιαγραφές, όπου και θα δικαιολογείται η αιτία της διαφοροποίησης και να εξηγείται πως επηρεάζει την κατασκευή & λειτουργία του προϊόντος η εν λόγω διαφοροποίηση, έτσι ώστε να μπορεί γίνει αποδεκτή η προσφορά.
  • Υπεύθυνη Δήλωση:

- για ύπαρξη και δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών για μια δεκαετία.

- ότι ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα οριστεί από την Αρχή για τη χρήση και λειτουργία του προς προμήθεια σκάφους, για διάστημα 1 ημέρας»

Σε:

«iv. Σαφή και αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για τα προσφερόμενα είδη, για να είναι δυνατή η αξιολόγηση συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η παρούσα διακήρυξη.

  • Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus - Τechnical Data), σχέδια ή/και γενικά κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την απόκτηση πλήρους και σαφούς γνώμης για το προσφερόμενο είδος.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για την πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος Β’ της παρούσας. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση απόκλισης/διαφοροποίησης σε κάποιο από τα χαρακτηριστικά. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς στην υπεύθυνη δήλωση και να αναλύεται ξεχωριστά στις τεχνικές προδιαγραφές, όπου και θα δικαιολογείται η αιτία της διαφοροποίησης και να εξηγείται πως επηρεάζει την κατασκευή & λειτουργία του προϊόντος η εν λόγω διαφοροποίηση, έτσι ώστε να μπορεί γίνει αποδεκτή η προσφορά.
  • Υπεύθυνη Δήλωση:

- για ύπαρξη και δυνατότητα παροχής εγγύησης του εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

  1. Σελ. 61: «Την υπ’ αρ. πρωτ. 635/26-4-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Προμήθεια σκάφους» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033022 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2020ΣΕ27510043 σε «Την υπ’ αρ. πρωτ. 635/26-4-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση της Μεσογειακής φώκιας και κητωδών θαλάσσιων ειδών» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033022 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2020ΣΕ27510043».

 

Με εκτίμηση,

Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης

Αν. Διευθυντής Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού