Δακτυλιώσεις πτηνών με έμφαση στα προστατευόμενα είδη της Οδηγίας 2009/147/EK στην ΖΕΠ με κωδ. GR2220006

Δευ, 12/10/2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

 «Δακτυλιώσεις πτηνών με έμφαση στα προστατευόμενα είδη της Οδηγίας 2009/147/EK στην ΖΕΠ με κωδ. GR2220006»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής, για την υπηρεσία «Δακτυλιώσεις πτηνών με έμφαση στα προστατευόμενα είδη της Οδηγίας 2009/147/EK στην ΖΕΠ με κωδ. GR2220006», προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) με το Φ.Π.Α. 24% ή είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (28.225,81€) χωρίς το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τα έντυπα και τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από την Αναθέτουσα αρχή, Δ/νση: Kέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Κ.: 28100,

Τηλ.: 26710-29258, fax: 26710-29258, E-mail: [email protected].

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://aenosnationalpark.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της Σύμβασης από τη Γραμματεία του Φορέα Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (καθημερινές 8:00 π.μ. -16:00). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα δική τους.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η διεξαγωγή δακτυλιώσεων, με τις οποίες μπορούν να συλλεχθούν πολύτιμα στοιχεία για την οικολογία των πουλιών, όπως διαδρομές που ακολουθούν κατά τη μετανάστευση, πόσο λίπος συγκεντρώνουν πριν τη μετανάστευση, αλλαγές βάρους, διάρκεια ζωής κ.ά. Στην Κεφαλονιά δεν έχουν ποτέ πραγματοποιηθεί συστηματικές δακτυλιώσεις πουλιών. Τα πτηνά θα συλλαμβάνονται με ειδικά δίχτυα, τα οποία θα στήνονται κυρίως στην ΖΕΠ με κωδικό GR2220006 και δευτερευόντως σε υγροτοπικά ενδιαιτήματα της Κεφαλονιάς (Υγρότοπος Λιβαδίου – Λιμνοθάλασσα Κουτάβου). Αφού τα πουλιά θα δακτυλιώνονται, θα γίνεται ο προσδιορισμός του φύλου και της ηλικίας με τη βοήθεια των σχετικών βιβλιογραφικών οδηγών και πρωτοκόλλων και θα καταγράφονται μετρήσεις φτερούγας, ταρσού, και θα γίνεται και εκτίμηση του λίπους με βάση ειδική κλίμακα και ζύγιση. Έπειτα θα απελευθερώνονται.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

5. Χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας: Από την υπογραφή της Σύμβασης και έως της 31.10.2023.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διακήρυξης.

7. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται είτε μέχρι την 26.10.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Τ.Θ. 222) είτε με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 27/10/2020, ημέρα Τρίτη και από ώρας 10.30 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή) μέχρι τις 11.00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία είτε:

α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή του Διαγωνισμού είτε,

β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε,

γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και όταν προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυμεταφορές κ.α.). Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μετά τη λήξη της παραλαβής Προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/10/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στα γραφεία του, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Οικονομικούς Φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

9. Η ισχύς της σύμβασης που θα συναφθεί θα άρχεται από την υπογραφή της και θα λήγει με την παραλαβή των παραδοτέων και της Δ΄ φάσης, στις 31.10.2023.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κωδ. ΣΑΕ 2020ΣΕ27510043, ΣΕ2751. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 1 «Εφαρμογή της διαχείρισης Ειδών, Οικοτόπων και Περιοχών Natura 2000 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία», της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» (κωδ. ΟΠΣ 5033022), η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2987/01-04-2020 (ΑΔΑ: Ω0Α146ΜΤΛΡ-Ε5Π) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Υπάρχει επίσης σχετική πίστωση στο Προϋπολογισμό (Π/Υ) της Αναθέτουσας αρχής και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 61.90 «Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος» των οικονομικών ετών 2020 και 2021.

12. Ενστάσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης.

13. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα από τον Ν. 4412/2016.

14. Δημοσιεύσεις: Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ και στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου https://aenosnationalpark.gr/ Το αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου https://aenosnationalpark.gr/

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δρ. Γεώργιος Δρακάτος
Δ/ντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών