Διευκρίνηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1351/31.08.2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Καταγραφή και Προτάσεων Διαχείρισης Ασπόνδυλων των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

Πέμ, 10/09/2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Άρθρο 11 της ανωτέρω διακήρυξης: «Κριτήρια Αξιολόγησης (Ανάθεσης) – Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών (Άρθρα 53 παρ. 2 περιπτ. ιε και 86 παρ. 2, 8-11, 13, άρθρα 88-91, άρθρο 100 του Ν. 4412/2016) και ειδικότερα στην παρ. 11.1 «Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών προσφορών» ο συντελεστής βαρύτητας σi για το κριτήριο «ΟΜΑΔΑ Δ: Παρεχόμενες Υπηρεσίες, 4: Υπηρεσίες εκπαίδευσης & μεταφοράς τεχνογνωσίας» έχει εκ παραδρομής αναγραφτεί ως σ4=15%, ενώ είναι σ4=5%).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.