Συνεργασία με Α.Ε.Ι και Ερευνητικά Ινστιτούτα

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης προπτυχιακών φοιτητών σε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, αλλά και μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτόρων φοιτητών σε ερευνητικές εργασίες.

Λειτουργία της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Λειτουργία της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου

 

Το προσωπικό του Φορέα ασχολείται με καθήκοντα που σχετίζονται με:

1.Την ευθύνη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εθνικής και ευρωπαϊκής) - τη γνωμοδότηση για αδειοδότηση δράσεων και έργων με περιβαλλοντικές επιπτώσεις που χωροθετούνται στην περιοχή ευθύνης του Φορέα.

2.Την προστασία του Εθνικού Δρυμού από κάθε είδους παράνομες δραστηριότητες (π.χ. πυρκαγιές, λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία, παράνομη βόσκηση κ.α.).

3.Την ψηφιοποίηση χαρτών της περιοχής ευθύνης του Φορέα και τη δημιουργία ψηφιακών δεδομένων.

4.Την καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών της χλωρίδας, πανίδας (αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά, χειρόπτερα, ασπόνδυλα), όρνιθοπανίδας (Εικ. 2), μανιταριών και τύπων οικοτόπων.

5.Την μελέτη και καταγραφή των μορφομετρικών χαρακτηριστικών του ελατοδάσους (Εικ.3) του Εθνικού Δρυμού.

6.Την Λειτουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού και Φυτωρίου (Εικ. 1) για την διατήρηση των σπάνιων και ενδημικών φυτών του Δρυμού.

7.Την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση πληθυσμού σε θέματα: α)περιβαλλοντικής προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης, β)περιβαλλοντικής νομοθεσίας, γ)περιβαλλοντικής ποικιλότητας.

8.Τις λειτουργίες προγραμματισμού, οργάνωσης και υλοποίησης σχεδίων διασφάλισης οικονομικών πόρων.

9.Την προσέλκυση/πληροφόρηση επισκεπτών και την περιβαλλοντική ενημέρωση.

10.Τις λειτουργίες προβολής, δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων.

11.Το σχεδιασμό και την οργάνωση προγράμματος εθελοντών.

12.Την προώθηση και διακίνηση ενημερωτικού υλικού και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία νέου.

Μελέτη και παρακολούθηση της πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Μελέτη και παρακολούθηση της πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Με βάση τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν - με την καθοδήγηση του επιβλέποντος καθηγητή και τη συνεργασία και βοήθεια του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα - σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες δράσεις. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν την ανάγκη των προπτυχιακών φοιτητών:

- Να εφαρμόσουν τη θεωρητική πανεπιστημιακή γνώση σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.

- Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους.

- Να βοηθήσουν με την πρακτική τους άσκηση, το προσωπικό του Φορέα στη διεκπεραίωση ποικίλων εργασιών.

Μελέτη καταγραφής μορφομετρικών χαρακτηριστικών του ελατοδάσους του Αίνου
Μελέτη καταγραφής μορφομετρικών χαρακτηριστικών του ελατοδάσους του Αίνου

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας σε οποιοδήποτε θέμα προτείνουν, στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα. Το επιστημονικό προσωπικό είναι πλήρως καταρτισμένο σε θέματα βιοποικιλότητας και φυσικού περιβάλλοντος και μπορεί να βοηθήσει ενεργά για την επιτυχή ολοκλήρωσή κάθε έρευνας. Ο Φορέας δεν έχει τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης ή αποζημίωσης των φοιτητών/ερευνητών, καθώς οι οικονομικοί πόροι του είναι συγκεκριμένοι και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνουν ανάλογες δράσεις. Οι φοιτητές/ερευνητές που θα ασχοληθούν στο πεδίο, θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα με τα μεταφορικά μέσα του Φορέα Διαχείρισης, ανάλογα με την εποχή και το φόρτο εργασίας του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης, ώστε να υποστηριχθούν οι εργασίες πεδίου.

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής θα ήθελε να εκπονήσει θέμα πτυχιακή/μεταπτυχιακή/διδακτορική εργασία με θέμα σχετικό με τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου παρακαλείται όπως συμπληρώσει την φόρμα (pdf) που βρίσκεται εδώ.